MCSE tisztújítás 2008

Az Egyesület tisztségviselőit a tisztújító Közgyűlés választja meg. A választás lebonyolítása három tagú jelölőbizottság feladata, amely a szavazás folyamán a szavazatszámláló bizottság teendőit is ellátja. A 2008-2012-es időszak tisztségviselőire a valasztas@mcse.hu e-mail címen lehet javaslatot tenni. A jelölőbizottság feladata megbizonyosodni arról, hogy a jelölt a jelölést elfogadta.

A jelölőbizottság az Egyesületen belül, eseti bizottságként működik, tagjait az Elnökség választotta a tisztújító Közgyűlés összehívásáról szóló határozatának meghozatalával egyidejűleg. A 2008. április 19-én tartandó tisztújító Közgyűlésen működő jelölőbizottság tagjai: Görgei Zoltán, Heitler Gábor és Molnár Péter.
A jelölőbizottság tagjai sorából bizottsági Elnököt választ, és javaslatot tesz az Egyesület tisztségviselőinek személyére:

Elnökség (létszáma maximum 14 fő, a főtitkár automatikusan az elnökség tagja)

  Jelenlegi (2004-2008) Jelöltek
Az Egyesület Elnöke Dr. Kolláth Zoltán
csillagász, az MTA KTM CSKI tudományos tanácsadója
Dr. Kolláth Zoltán
Alelnök Dr. Hegedüs Tibor
fizikus, a BKKÖ CSKI igazgatója
Dr. Hegedüs Tibor
Elnökségi tagok: Mizser Attila – amatőrcsillagász
Horvai Ferenc – csillagász
Horváth Tibor – optikus
Dr. Kereszturi Ákos – geológus
Keszthelyi Sándor – építészmérnök
Nyerges Gyula – tanár
Dr. Szabados László – csillagász, az MTA KTM CSKI tudományos tanácsadója
Dr. Szatmáry Károly – csillagász, habilitált egyetemi docens, SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék, Szegedi Csillagvizsgáló
Taracsák Gábor – fizikus-csillagász
Trupka Zoltán – ismeretterjesztő
Balaton László
Boros-Oláh Mónika
Horvai Ferenc
Horváth Tibor
Dr. Kereszturi Ákos
Dr. Kiss László
Nyerges Gyula
Sárneczky Krisztián
Dr. Szatmáry Károly

Titkárság (3 fő)

  Jelenlegi (2004-2008) Jelöltek
Főtitkár Mizser Attila Mizser Attila
Titkárság Sárneczky Krisztián – PhD hallgató
Tepliczky István – rendszeradminisztrátor
Sárneczky Krisztián
Tepliczky István

A jelölőbizottság tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát a bizottság elnöke terjeszti a Közgyűlés elé. A Közgyűlés egyszerű többségi határozattal dönt a javaslat alapján a jelölt személyek jelölőlistára történő felvételéről. A Közgyűlésen megjelent, szavazásra jogosult tagok más személyeket is javasolhatnak a megjelentek közül, akiknek jelöltlistára vételéhez szintén a Közgyűlés egyszerű többséggel hozott határozata szükséges.

A szavazást a jelölőbizottság elnöke vezeti le. A levezető elnök ismerteti a szavazás módját, miszerint a szavazásra a következő sorrend szerint kerül sor:
– Elnökség
– Titkárság

A szavazás módjának ismertetését követően kerül sor a szavazásra.

A szavazatokat a szavazatszámláló bizottságként is működő jelölőbizottság számlálja össze, amelynek eredményét a levezető elnök ismerteti a Közgyűléssel. A szavazattszámláló bizottság jelentését és a kihirdetett eredményt a Közgyűlés jegyzőkönyvében kell rögzíteni. A bizottság elnöke a választás során keletkezett valamennyi dokumentumot a választást követően a Titkárság részére adja át, amely azokat megőrzi. A sikeres választást követően a jelölőbizottság automatikusan feloszlik.

A Közgyűlés döntését egyszerű szótöbbséggel (50%+1 fő) hozza meg, a szavazás az egyes jelöltek személyéről egyenként történik. Amennyiben valamely tisztségre az Alapszabályban megszabottnál több személyt jelöltek, azon jelöltek tekinthetők megválasztottnak, akik a legtöbb szavazatot kapták. Amennyiben egyenlő szavazatszám esetén szükséges, az érintett jelöltek személyéről a szavazást az elnök addig ismételteti meg, míg a jelöltek közötti sorrend eldönthetővé nem válik. Nem tekinthető megválasztottnak az a jelölt, aki nem kapta meg a szavazásban részt vevő tagok szavazatai közül 50%+1 szavazatot. Amennyiben valamely tisztségre az Alapszabályban lefektetetteknél kevesebb jelölt kapta meg a szükséges szavazatokat, a szavazás eredménytelennek tekintendő, és új jelöltek állítása mellett megismétlendő.

Ajánljuk...