Az elnökség határozatai

A Magyar Csillagászati Egyesület Elnökségének 2/2007. sz. határozata

a Magyar Csillagászati Egyesület Internetes Stratégiájának elfogadásáról

Az Elnökség határozatban üdvözli az Internetes Szakcsoport 2007. április 25-i megalakulását, egyúttal jóváhagyólag elfogadja a Szakcsoport által az Elnökségnek benyújtott „Internetes Stratégia 2007” dokumentumot.

E határozat annak elfogadása napján lép életbe.

Budapest, 2007. november 21.

Kolláth Zoltán (elnök), Mizser Attila (főtitkár)


A Magyar Csillagászati Egyesület Elnökségének 3/2007. sz. határozata

a Magyar Csillagászati Egyesület főügyészségi vizsgálata felszólalásának

 

A Fővárosi Főügyészség T.C. 2279/2007/2-II. sz. felszólalása nyomán a Magyar Csillagászati Egyesület Elnöksége a következő határozatot hozza:

 

 1. az Elnökség a Fővárosi Főügyészség T.C. 2279/2007/2-II. sz. felszólalásában foglaltakkal egyetért;
 2. felkéri a Titkárságot, hogy a felszólalásban és jelzésben foglalt módosítások elfogadására, az Alapszabály XI/2. pontja szerint, a rendkívüli közgyűlést hívja össze.

E határozat annak elfogadása napján lép életbe.

 

Budapest, 2007. november 21.

 

Kolláth Zoltán (elnök), Mizser Attila (főtitkár)

 


A Magyar Csillagászati Egyesület Elnökségének 4/2007. sz. határozata

a Magyar Csillagászati Egyesület ügyrendi szabályzatának módosításáról

 

A Fővárosi Főügyészség T.C. 2279/2007/2-II. sz. felszólalása nyomán, az Alapszabály XVI/2. pontja alapján a Magyar Csillagászati Egyesület Elnöksége a következő határozatot hozza:

 

 1. módosítja az MCSE 2005. február 26-i elnökségi ülésén elfogadott ügyrendi szabályzatát
 2. e határozat szerves részét képezi annak melléklete
 3. az új ügyrend az Alapszabálynak a Fővárosi Főügyészség T.C. 2279/2007/2-II. sz. felszólalása nyomán történt módosításának hatályba lépésekor lép életbe.

 

Budapest, 2007. november 21.

 

Kolláth Zoltán (elnök), Mizser Attila (főtitkár)

 

Melléklet az Elnökség 4/2007. sz. határozatához

 

A Magyar Csillagászati Egyesület ügyrendi szabályzatának…

 

 1. rendelkezéseiben az „elnökség”, „ügyrend”, „közgyűlés”, „egyesület” szavak tulajdonnévként, a különböző tisztségviselői funkciók megnevezése köznévként írandó.
 2. 3. pontja utolsó mondatának zárása elé az alábbi szövegrész kerül: „Akadályoztatása esetén az alelnök – az Egyesület hivatalos képviseletének kivételével – látja el az elnök feladatait.”,
 3. 5. pontja az alábbiak szerint módosul: „Az Egyesület elnöke és főtitkára az Alapszabály XXV. pontja szerint képviselik az Egyesületet azzal, hogy az 500 ezer Ft-ot meghaladó készpénzes kifizetésekről az Elnökséget a kifizetést követő 8 napon belül tájékozatni kell; azonban mindenkor előnyben kell részesíteni az Egyesület folyamatos működésének biztosítását. Az 1 millió forintot meghaladó kifizetésekhez az Elnökség jóváhagyása szükséges.”
 4. 6. pontjának első két mondata törlésre kerül.
 5. 7. pontja törlődik.
 6. szövege új ponttal egészül ki: „7. A Magyar Csillagászati Egyesület több honlapot működtet, központi honlapja a http://www.mcse.hu. Az Ügyrend ezt jelöli meg az Alapszabály XIX/8. pontjában leírtak teljesítésére, a közgyűlési és a nyilvánosságot érintő elnökségi határozatokat, valamint a nyilvánosságot érintő egyéb dokumentumokat ezen a honlapon kell nyilvánosságra hozni. Erről az Alapszabály rendelkezésének megfelelően a Titkárság gondoskodik.
 7. szövege a következő ponttal egészül ki: „8. Ezen ügyrendi szabályzatot az MCSE Elnökségének 2007. november 21-i ülése a 2005. február 26-i elnökségi ülésen elfogadott szabályzat módosításaként jóváhagyólag elfogadta.”

A Magyar Csillagászati Egyesület Elnökségének 5/2007. sz. határozata

a Számvizsgáló Bizottság működésének megújításáról, valamint a számviteli szabályzatok megalkotásáról

 

A Fővárosi Főügyészség T.C. 2279/2007/2-II. sz. felszólalása, valamint az Alapszabály XXI/1. pontjának rendelkezése értelmében, figyelembe véve, hogy a Számvizsgáló Bizottság megbízatása 2006. április 24-én lejárt, tekintettel arra, hogy a Számvizsgáló Bizottság saját ügyrend nélkül működött, az Elnökség az alábbi határozatot hozza:

 

 1. a 3/2007. sz. elnökségi határozat alapján összehívandó rendkívüli Közgyűlésnek (továbbiakban: r. Közgyűlés) új Számvizsgáló Bizottság felállítását javasolja,
 2. felhívja a Számvizsgáló Bizottság r. Közgyűlésen megválasztott elnökét arra, hogy a Számvizsgáló Bizottság ügyrendjének megalkotása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket,
 3. felhívja a Számvizsgáló Bizottság r. Közgyűlésen megválasztott elnökét arra, hogy a testületi szintű működés feltételeiről gondoskodjék,
 4. felhívja a Titkárságot arra, hogy a Számvizsgáló Bizottság ügyrendjének megalkotását kísérje figyelemmel, a Számvizsgáló Bizottság testületi szintű működésének feltételeinek megalkotásában szükség esetén legyen a Számvizsgáló Bizottság r. Közgyűlésen megválasztott elnökének segítségére,
 5. felhívja a Titkárságot, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 14. § (5) bekezdése értelmében az Egyesület számviteli szabályzatait készítse elő, s azt elfogadásra terjessze az Elnökség következő ülése elé.

E határozat kihirdetése napján lép életbe.

 

Budapest, 2007. november 21.

 

Kolláth Zoltán (elnök), Mizser Attila (főtitkár)

 


A Magyar Csillagászati Egyesület Elnökségének 6/2007. sz. határozata

a határozatok és az Alapszabály nyilvánosságáról

 

A Fővárosi Főügyészség T.C. 2279/2007/2-II. sz. felszólalása és az azonos hivatkozási számon megküldött jelzése nyomán a Magyar Csillagászati Egyesület Elnöksége a következő határozatot hozza:

 

 1. az Elnökség felhívja a Titkárságot arra, hogy a Magyar Csillagászati Egyesület központi honlapján (www.mcse.hu oldalon) biztosítsa az Alapszabály XIX/8. pontjának rendelkezését, s ott a teljes tagságot érintő testületi határozatokat 30 napon belül tegye közzé,
 2. ha a határozat a teljes tagság csak egy szűk körét vagy csak bizonyos személyeket érint, úgy azt elektronikusan vagy írásban kell az érintettekkel 15 napon belül közölni,
 3. felhívja továbbá a Titkárságot arra, hogy a fenti honlapon az Egyesület aktualizált Alapszabályát haladéktalanul tegye közzé.

E határozat annak elfogadása napján lép életbe.

 

Budapest, 2007. november 21.

 

Kolláth Zoltán (elnök), Mizser Attila (főtitkár)

 


A Magyar Csillagászati Egyesület Elnökségének 7/2007. sz. határozata

a Csillagászattörténeti Szakcsoport honlapjának szakmai javításáról

 

Az MCSE Elnöksége, figyelembe véve, hogy a csillagaszattortenet.csillagaszat.hu weboldalon található „Bartha Lajos: Magyarországi Csillagászok Életrajzi Lexikona” c. anyagban bizonyos hiányosságok lelhetők fel, felhívja a honlap üzemeltetőit arra, hogy a lexikont annak szakmai ellenőrzéséig, ideiglenesen vegye le az MCSE csillagászattörténeti honlapjáról.

 

E határozat annak elfogadása napján lép életbe.

 

Budapest, 2007. november 21.

 

Kolláth Zoltán (elnök), Mizser Attila (főtitkár)


A Magyar Csillagászati Egyesület Elnökségének 1/2008. sz. határozata

a Magyar Csillagászati Egyesület 2008. évi rendes Közgyűlésének összehívásáról

Az Elnökség az Alapszabály XI/2. pontja alapján az alábbiak szerint rendes Közgyűlést hív össze:

1.    A rendes Közgyűlés helye és ideje: Óbudai Művelődési Központ (1032 Budapest, San Marco u. 81.), 2008. április 19., 10 óra.
2.    A Közgyűlésen tisztújításra is sor kerül, melyre nézve a 2008. január 5-én módosított Alapszabály az irányadó.
3.    Az Elnökség a Közgyűlésnek az alábbi napirendet javasolja: „1. Elnöki megnyitó, a Kulin emlékérem átadása; 2. Titkársági beszámoló; 3. A Számvizsgáló Bizottság jelentése; 4. Hozzászólások, közérdekű bejelentések; 5. Tisztségviselőink megválasztása a 2008-2012 közötti időszakra” A Közgyűlést két előadás zárja, „A Csillagászat Nemzetközi Éve” és „A Világegyetem három dimenzióban” címmel.
4.    A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.
5.    Az Elnökség 2008. április 19-ére, 10 óra 30 percre, szintén az Óbudai Művelődési Központba megismételt Közgyűlést hív össze, melyet csak abban az esetben kell megtartani, amennyiben az 1. pontban összehívott Közgyűlés nem határozatképes. Ha erre sor kerül, a megismételt Közgyűlés napirendje a 3. pontban meghatározott napirenddel egyezik meg. A megismételt Közgyűlés az Alapszabály XII/3. pontja értelmében a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

E határozat kihirdetése napján lép életbe.
A határozatot 12 igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el az Elnökség.

Budapest, 2008. március 1.

Kolláth Zoltán                        Mizser Attila
elnök                                   főtitkár


A Magyar Csillagászati Egyesület Elnökségének 2/2008. sz. határozata

a Magyar Csillagászati Egyesület 2008. évi tisztújítására történő jelölőbizottság felállításáról

A Magyar Csillagászati Egyesület Elnöksége a 2008-ban esedékes tisztújítás előkészítésére, konzultálva valamennyi jelölttel, az alábbiak szerint jelölőbizottságot állít fel.

1.    A jelölőbizottság tagjai: Heitler Gábor, Görgei Zoltán, Molnár Péter.
2.    A jelölőbizottság elnöke a 2008. április 19-ére összehívott tisztújító Közgyűlésen tájékoztatja az Egyesület tagjait a jelöltállításról.
3.    A jelölőbizottság elnökének személyéről a jelölőbizottság maga dönt.
4.    A jelölőbizottság szükség szerint ülésezik, működési rendjéről maga határoz.

E határozat kihirdetése napján lép életbe.
A határozatot 13 igen szavazat mellett, egyhangúlag fogadta el az Elnökség.

Budapest, 2008. március 1.

Kolláth Zoltán                        Mizser Attila
elnök                                   főtitkár


A Magyar Csillagászati Egyesület Elnökségének 3/2008. sz. határozata

a Magyar Csillagászati Egyesületért Elismerő Oklevelek 2008. évi adományozásáról

A Magyar Csillagászati Egyesület Elnöksége a 2008-as évben a Magyar Csillagászati Egyesületért Elismerő Oklevelet Kiss László, Nagy Sándor és Sajtz András tagoknak adományozza.

E határozat 2008. április 19-én lép életbe.
A határozatot 13 igen szavazat mellett, egyhangúlag fogadta el az Elnökség.

Budapest, 2008. március 1.

Kolláth Zoltán                        Mizser Attila
elnök                                   főtitkár


A Magyar Csillagászati Egyesület Elnökségének 2/2008. sz. határozata

a 2009. évi tagdíjakról

Az MCSE Elnöksége az Alapszabály XVI/7. alpontja alapján – a Titkárság javaslatának figyelembevételével – a 2009-es évre a rendes tagsági díjat 6000 Ft-ban, a szomszédos országokba szóló rendes tagsági díjat 7500 Ft-ban, a nem szomszédos országokba szóló rendes tagsági díjat 10.000 Ft-ban, az örökös tagsági díjat pedig 300.000 Ft-ban állapítja meg.

E határozat annak elfogadása napjától hatályos.
Szavazatarány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodott, 0 nem szavazott.
Az elnökség ülésére Budapesten, 2008. november 7-én került sor.

Budapest, 2008. november 7.

Kolláth Zoltán (elnök)                         Mizser Attila (főtitkár)


A Magyar Csillagászati Egyesület Elnökségének 1/2009. sz. határozata

a Magyar Csillagászati Egyesület 2009. évi rendes Közgyűlésének összehívásáról

Az Elnökség az Alapszabály XI/2. pontja alapján az alábbiak szerint rendes Közgyűlést hív össze:

1.    A rendes Közgyűlés helye és ideje: Klebersberg Kultúrkúria (1028 Budapest, Templom u. 2-10.), 2009. április 11. 10 óra.
2.    Amennyiben a jelenlegi alelnök, Hegedüs Tibor lemondási szándékát 2009. március 16-ig írásban is megerősíti, a Közgyűlésen alelnök választásra is sor kerül.
3.    Az Elnökség a Közgyűlésnek az alábbi napirendet javasolja: „1. Elnöki megnyitó, 2. A Kulin György Emlékérem átadása, 3. Titkársági beszámoló, 4.A számvizsgáló bizottság jelentése, 5. Közhasznúsági jelentés, 6. Hozzászólások, közérdekű bejelentések, 7. Alelnök választása (feltételes programpont), 8. Elismerő oklevelek átadása, 9. A Klebersberg Kultúrkúria csillagászati kiállításának hivatalos megnyitója”. A Közgyűlést szakmai program zárja, ennek keretében két csillagászati témájú előadás hangzik el.
4.    A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.
5.    Az Elnökség 2009. április 11-ére, 10 óra 30 percre, szintén a Klebersberg Kultúrkúriába megismételt Közgyűlést hív össze, melyet csak abban az esetben kell megtartani, amennyiben az 1. pontban összehívott Közgyűlés nem határozatképes. Ha erre sor kerül, a megismételt Közgyűlés napirendje a 3. pontban meghatározott napirenddel egyezik meg. A megismételt Közgyűlés az Alapszabály XII/3. pontja értelmében a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

E határozat kihirdetése napján, 2009. március 12-én lép életbe.

A határozatot 11 igen szavazat mellett, egyhangúlag fogadta el az Elnökség.

 

Budapest, 2009. március 7.

 

Kolláth Zoltán                        Mizser Attila
elnök                                   főtitkár

 


A Magyar Csillagászati Egyesület Elnökségének 2/2009. sz. határozata

a Magyar Csillagászati Egyesület 2009. évi alelnök választáshoz szükséges jelölőbizottság feltételes felállításáról

A Magyar Csillagászati Egyesület Elnöksége az alelnök lemondása esetére a Titkárságot kéri fel a jelölőbizottsági funkció betöltésére.

E határozat kihirdetése napján, 2009. március 12-én lép életbe.

A határozatot 11 igen szavazat mellett, egyhangúlag fogadta el az Elnökség.

Budapest, 2009. március 7.

Kolláth Zoltán                        Mizser Attila

       elnök                                   főtitkár


A Magyar Csillagászati Egyesület Elnökségének 3/2009. sz. határozata

a Magyar Csillagászati Egyesületért Elismerő Oklevelek 2009. évi adományozásáról

A Magyar Csillagászati Egyesület Elnöksége a 2009-as évben a Magyar Csillagászati Egyesületért Elismerő Oklevelet Éder Iván, Ladányi Tamás, Sánta Gábor, Tóth Zoltán tagoknak adományozza.

E határozat 2009. április 11-én lép életbe.

A határozatot 11 igen szavazat mellett, egyhangúlag fogadta el az Elnökség.

Budapest, 2009. március 7.

Kolláth Zoltán                        Mizser Attila

       elnök                                   főtitkár


A Magyar Csillagászati Egyesület Elnökségének 4/2009. sz. határozata

tartalék szerver vásárlásáról

A Magyar Csillagászati Egyesület Elnöksége felhatalmazza a
titkárságot és annak iránymutatása alapján az Internetes Szakcsoportot, hogy a
2008-ban az internetes infrastruktúra bővítésére összegyűlt tagi felajánlásokból
az év második felében tartalék szervert vásároljon, és üzembe helyezze azt a
jelenlegi szolgáltatónál.

E határozat kihirdetése napján, 2009. március 12-én lép
életbe.

A határozatot 11 igen szavazat mellett, egyhangúlag fogadta
el az Elnökség.

Budapest, 2009. március 7.

Kolláth Zoltán                        Mizser Attila
elnök                                   főtitkár


A Magyar Csillagászati Egyesület Elnökségének 5/2009. sz. határozata

a hátrányos helyzetű tagok számára nyújtott támogatások odaítélésének alapelveiről

Az Elnökség döntése alapján az Egyesület a jövőben azon hátrányos anyagi helyzettel rendelkező tagjait támogatja, akik az Egyesület érdekében jelentős szervezőmunkát fejtenek ki, illetve komoly csillagászati észlelő- vagy ismeretterjesztő munkát végeznek. A támogatás odaítélése lakóhelytől függetlenül, egyedi elbírálás alapján történik.

E határozat kihirdetése napján, 2009. március 12-én lép életbe.

A határozatot 11 igen szavazat mellett, egyhangúlag fogadta el az Elnökség.

Budapest, 2009. március 7.

Kolláth Zoltán                        Mizser Attila

       elnök                                   főtitkár


A Magyar Csillagászati Egyesület Elnökségének 6/2009. sz. határozata

az Egyesület támogatásával kapcsolatos köszönetnyilvánításról

Az elnökség határozatban mond köszönetet dr. Kiss Lászlónak, amiért az MTA doktori ösztöndíját a 2008-as év folyamán, egy éven keresztül az MCSE számára átutalta.

E határozat kihirdetése napján, 2009. március 12-én lép életbe.

A határozatot 11 igen szavazat mellett, egyhangúlag fogadta
el az Elnökség.

Budapest, 2009. március 7.

Kolláth Zoltán                        Mizser Attila

       elnök                                   főtitkár


A Magyar Csillagászati Egyesület Elnökségének 7/2009. sz. határozata

a Polaris TV által engedélyezett műsorokról és a Polaris TV működésének felügyeletéről

Az Elnökség a Polaris TV műsortípusaival és felügyeletével kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

A Polaris TV a Magyar Csillagászati Egyesület internetes televíziója, amely csak az Elnökség által engedélyezett típusú műsorokat (csillagászati, tudományos és szkeptikus) közvetítheti. A közvetíthető műsorok, műsortípusok körét eseti jelleggel a titkárság kibővítheti, az Elnökséggel való konzultációt követően. A stáb tagjai magánszemélyként, az MCSE-vel kötött
használati szerződésben rögzített feltételek szerint használhatják az MCSE internetes közvetítő eszközeit és elvállalhatják más rendezvények közvetítését is, de ezek során nem használhatják a Polaris TV megjelölést illetve
márkanevet.

E határozat kihirdetése napján, 2009. március 12-én lép életbe.

A határozatot 11 igen szavazat mellett, egyhangúlag fogadta el az Elnökség.

Budapest, 2009. március 7.

Kolláth Zoltán                        Mizser Attila

       elnök                                   főtitkár


A Magyar Csillagászati Egyesület Elnökségének 8/2009. sz. határozata

Az Elnökség a Polaris TV vezetésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

Az elnökség a Polaris TV vezetésével Pete Gábort bízta meg; a Polaris TV vezetője számára az alábbi hatásköröket biztosítja: a közvetített események körének meghatározása, a közvetítéshez kapcsolódó technikai és személyi feltételek biztosítása, döntéshozatal logisztikai és együttműködési kérdésekben, kizárólagos jogosultság a Médiatárba feltöltött anyagok publikálására.

A felkérést Pete Gábor elvállalta.

E határozat kihirdetése napján, 2009. szeptember 12-én lép életbe.

A határozatot 9 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett fogadta el az Elnökség.

Budapest, 2009. szeptember 5.

Kolláth Zoltán                        Mizser Attila

       elnök                                   főtitkár


A Magyar Csillagászati Egyesület Elnökségének 9/2009. sz. határozata

Az Elnökség a Közgyűlés 2009. április 11-i felhatalmazása alapján az MCSE alkalmazottainak kifizetendő illetmények tekintetében az alábbi döntést hozza:

Az Elnökség Mizser Attila illetményét a mindenkori minimálbér négyszeresében, Sárneczky Krisztián illetményét a mindenkori minimálbér háromszorosában határozza meg. Az emelés 2009. áprilisáig visszamenőlegesen hatályos, a különbözetet az érintettek a következő bérkifizetésnél meg kell kapják.

E határozat kihirdetése napján, 2009. szeptember 12-én lép életbe.

A határozatot 8 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett fogadta el az Elnökség.

Budapest, 2009. szeptember 5.

Kolláth Zoltán                        Mizser Attila

       elnök                                   főtitkár


A Magyar Csillagászati Egyesület Elnökségének 10/2009. sz. határozata

Tepliczky István az elnökségi ülést megelőzően az MCSE elnökének formálisan jelezte, hogy határozatlan időre felfüggeszti titkári megbízatását, ennek megfelelően az MCSE nevében a továbbiakban nem kíván eljárni. Az Elnökség határozatban veszi tudomásul Tepliczky István döntését, egyúttal felkéri a Főtitkárt, hogy az Alapszabályban foglaltakkal összhangban ennek megfelelően alakítsa át a Titkárság működését.

E határozat kihirdetése napján, 2009. szeptember 12-én lép életbe.

A határozatot 10 igen szavazat mellett egyhangúlag fogadta el az Elnökség.

Budapest, 2009. szeptember 5.

Kolláth Zoltán                        Mizser Attila

       elnök                                   főtitkár


A Magyar Csillagászati Egyesület Elnökségének 1/2010. sz. határozata

A Magyar Csillagászati Egyesület Elnöksége a 2010-es évben a Magyar Csillagászati Egyesületért Elismerő Oklevelet Dr. Dávid Gyula, Dr. Kovács József és Szitkay Gábor tagtársaknak adományozza.

E határozat kihirdetése napján, 2010. február 22-én lép életbe.

A határozatot 9 igen szavazat mellett egyhangúlag fogadta el az Elnökség.

Budapest, 2010. február 20.

Kolláth Zoltán                        Mizser Attila
elnök                                   főtitkár


A Magyar Csillagászati Egyesület Elnökségének 2/2010. sz. határozata

Az Elnökség az Alapszabály XI/2. pontja alapján az alábbiak szerint rendes Közgyűlést hív össze:
1. A rendes Közgyűlés helye és ideje: Klebelsberg Kultúrkúria (1028 Budapest, Templom u. 2-10.), 2010. április 24. 10 óra.
2. Az Elnökség a Közgyűlésnek az alábbi napirendet javasolja: „1. Elnöki megnyitó, 2. A Kulin György Emlékérem átadása, 3. Titkársági beszámoló, 4.A számvizsgáló bizottság jelentése, 5. Közhasznúsági jelentés, 6. Hozzászólások, közérdekű bejelentések, 7. Elismerő oklevelek átadása. A Közgyűlést két csillagászati témájú előadás zárja.
3. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.
4. Az Elnökség 2010. április 24-ére, 10 óra 30 percre, szintén a Klebersberg Kultúrkúriába megismételt Közgyűlést hív össze, melyet csak abban az esetben kell megtartani, amennyiben az 1. pontban összehívott Közgyűlés nem határozatképes. Ha erre sor kerül, a megismételt Közgyűlés napirendje a 2. pontban meghatározott napirenddel egyezik meg. A megismételt Közgyűlés az Alapszabály XII/3. pontja értelmében a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

E határozat kihirdetése napján, 2010. február 22-én lép
életbe.

A határozatot 9 igen szavazat mellett egyhangúlag fogadta
el az Elnökség.

Budapest, 2010. február 20.

Kolláth Zoltán                        Mizser Attila
elnök                                   főtitkár


A Magyar Csillagászati Egyesület Elnökségének 3/2010. sz. határozata

Az Elnökség a mcse.hu domain használatával kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

Az mcse.hu domain nevet e-mail címekben csak az egyesület tisztségviselői, elnökségi tagjai és a Meteor rovatvezetői használhatják. Az mcse.hu végződést kizárólag az egyesület honlapjai használhatják, illetve az egyesület szak- és helyi csoportjai kaphatnak a témának és a településnek megfelelő mcse.hu-s végződést.

E határozat kihirdetése napján, 2010. november 29-én lép életbe.

A határozatot 11 igen szavazattal fogadta el az Elnökség.

Budapest, 2010. november 27.

 Kolláth Zoltán                        Mizser Attila

       elnök                                     főtitkár


A Magyar Csillagászati Egyesület Elnökségének 1/2011. sz. határozata

A Magyar Csillagászati Egyesület Elnöksége elfogadta, hogy a táborok részvételi díjainál az előre fizetett díjakhoz képest magasabb legyen a helyszíni vagy utólagos fizetések díja.

E határozat 2011. március 12-én lép életbe.

A határozatot 8 igen szavazat mellett, egyhangúlag fogadta el az Elnökség.


A Magyar Csillagászati Egyesület Elnökségének 2/2011. sz. határozata

A Magyar Csillagászati Egyesület Elnöksége a Kulin György Emlékérmet 2011-ben Vértes Ernőnek adományozza.

E határozat 2011. március 12-én lép életbe.

A határozatot 8 igen szavazat mellett, egyhangúlag fogadta el az Elnökség.

 Kolláth Zoltán                        Mizser Attila
elnök                                     főtitkár


A Magyar Csillagászati Egyesület Elnökségének 3/2011. sz. határozata

A Magyar Csillagászati Egyesület Elnöksége a 2011-es évben a Magyar Csillagászati Egyesületért Elismerő Oklevelet Görgei Zoltán, és Molnár Péter tagoknak adományozza.

E határozat 2011. március 12-én lép életbe.

A határozatot 8 igen szavazat mellett, egyhangúlag fogadta el az Elnökség.

 Kolláth Zoltán                        Mizser Attila
elnök                                     főtitkár


A Magyar Csillagászati Egyesület Elnökségének 4/2011. sz. határozata

Az Elnökség az Alapszabály XI/2. pontja alapján az alábbiak szerint rendes Közgyűlést hív össze:

1. A rendes Közgyűlés helye és ideje: Klebersberg Kultúrkúria (1028 Budapest, Templom u. 2-10.), 2011. április 30. 10 óra.

2. Az Elnökség a Közgyűlésnek az alábbi napirendet javasolja: „1. Elnöki megnyitó, 2. A Kulin György Emlékérem átadása, 3. Titkársági beszámoló, 4.A számvizsgáló bizottság jelentése, 5. Közhasznúsági jelentés, 6. Hozzászólások, közérdekű bejelentések, 8. Elismerő oklevelek átadása. 9. Helyi csoportok beszámolója. A Közgyűlést két csillagászati témájú előadás zárja.

3. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.

4. Az Elnökség 2010. április 30-áre, 10 óra 30 percre, szintén a Klebersberg Kultúrkúriába megismételt Közgyűlést hív össze, melyet csak abban az esetben kell megtartani, amennyiben az 1. pontban összehívott Közgyűlés nem határozatképes. Ha erre sor kerül, a megismételt Közgyűlés napirendje a 2. pontban meghatározott napirenddel egyezik meg. A megismételt Közgyűlés az Alapszabály XII/3. pontja értelmében a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

E határozat 2011. március 12-én lép életbe.

A határozatot 8 igen szavazat mellett, egyhangúlag fogadta el az Elnökség.

 Kolláth Zoltán                        Mizser Attila
elnök                                     főtitkár


A Magyar Csillagászati Egyesület elnökségének 1/2013. sz. határozata

az MCSE 2013. évi első közgyűléséről

Az Elnökség a következő napirendi pontot javasolja a következő rendes Közgyűlés számára:
1. Elnöki megnyitó
2. Titkársági beszámoló
3. A Számvizsgáló Bizottság jelentése
4. Alapszabály-módosítás
5. Hozzászólások, közérdekű bejelentések
6. Beszámolók, előadások

E határozat annak elfogadása napjától hatályos.
Szavazatarány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodott, 0 nem szavazott

Budapest, 2013. március 9.

Kolláth Zoltán (elnök)                       Mizser Attila (főtitkár)


A Magyar Csillagászati Egyesület elnökségének 2/2013. sz. határozata

az MCSE elismerő oklevelének 2013-as kitüntetettjeiről

Az MCSE elnöksége a következő személyeknek ítéli oda az MCSE elismerő oklevelét: Magyari Miklós, Fidrich Róbert, Morvai József.
E határozat annak elfogadása napjától hatályos.
Szavazatarány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodott, 0 nem szavazott

Budapest, 2013. március 9.

Kolláth Zoltán (elnök)                       Mizser Attila (főtitkár)


A Magyar Csillagászati Egyesület Elnökségének 1/2018. sz. határozata

a 2018. évi rendes közgyűlés időpontjáról

Az MCSE Elnöksége a 2018. február 19-én megtartott elnökségi ülésen a közgyűlésre vonatkozóan az alábbi döntést hozta:
a közgyűlés időpontja: 2018. április 7. 10:00. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést változatlan napirenddel, 10:30-ra, az eredetileg meghirdetett helyszínre hívja össze.
a közgyűlés helyszíne: Óbudai Esernyős Kulturális, Turisztikai és Információs Pont

Szavazatarány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodott, 0 nem szavazott.

Budapest, 2018. február 19.

Dr. Kolláth Zoltán              Mizser Attila
elnök                                    főtitkár


A Magyar Csillagászati Egyesület Elnökségének 2/2018. sz. határozata

a 2019. évi tagdíjakról

Az MCSE Elnöksége az Alapszabály XVI/7. alpontja alapján – a Titkárság javaslatának figyelembevételével – a 2019-es évre a rendes tagsági díjat 8000 Ft-ban állapítja meg. Az egyéb tagsági formák díjait az Alapszabály IV/2. pontja alapján kell számolni.

E határozat annak elfogadása napjától hatályos.
Szavazatarány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodott, 0 nem szavazott.
Az elnökség ülésére Tarjánban, 2018. augusztus 10-én került sor.

Budapest, 2018. augusztus 10.

Kolláth Zoltán                     Mizser Attila
elnök                                     főtitkár