Közhasznúsági jelentés 2008

Nem vagyunk könnyű helyzetben, ha össze kell foglalnunk a 2008-as évet. Ami a látványos égi jelenségeket illeti, 2008 átlagos évnek mondható. Bár nem volt hiány fogyatkozásokban, az időjárás alaposan beleszólt megfigyelhetőségükbe. Az augusztus 1-jei részleges napfogyatkozás hazai észlelését több helyen akadályozta a felhőzet. A február 21-i hajnali holdfogyatkozást természetszerűleg csekélyebb érdeklődés övezte, míg az augusztus 16-i részleges holdfogyatkozás a Sziget Fesztivál egyik ingyenes látványossága lett, köszönhetően a kedvező időpontnak. Az utóbbi fogyatkozást a Polaris Csillagvizsgálóban Reneszánsz holdfogyatkozásként mutattuk be, kapcsolódva a Reneszánsz Év eseményeihez. Az év leglátványosabb eseménye a december 1-jei Vénusz-fedés volt. Nem csupán a fedés volt rendkívül figyelemfelkeltő látvány: az alig 2 foknyira tartózkodó Jupiter tovább növelte a jelenség érdekességét. Ismét részt vettünk a szeptember 26-i Kutatók Éjszakája rendezvényein, sajnos az időjárás ezúttal kedvezőtlenül alakult, nem nyílt alkalom a sokak által várt távcsöves bemutatókra. Ugyancsak közreműködtünk a Föld Éve programjaiban. A Múzeumok Éjszakáján ismét több helyszínen vettünk részt távcsöves bemutatókkal. 

2008. március 29-én Magyarországon is lekapcsolták a díszvilágítást egyetlen órára, a Föld órája nemzetközi akció keretében. A WWF kezdeményezése 2007-ben indult Sydney-ből, örvendetes, hogy a figyelemfelkeltő kezdeményezés Magyarországon is gyökeret vert. Új kezdeményezésként éjszakai túrákat indítottunk a Zselici Tájvédelmi körzetben, a majdani Csillagos Ég Rezervátumban. Az ilyen éjszakai túrák jó alkalmat jelentenek az érdeklődők bevonására, a csillagos égbolt iránti érdeklődés felkeltésére.

2008 a felkészülés éve is volt, A Csillagászat Nemzetközi Évére való felkészülésé. Az év tiszteletére, egyben fontos segédletként állítottuk össze 2009-es évkönyvünket, mely minden korábbinál nagyobb terjedelemben jelent meg, közel 400 oldalon. A kötetben foglalkoztunk a Csillagászat Éve kiemelt programjaival (100 óra csillagászat, fényszennyezés, és a 400 éves jubileummal kapcsolatos események). Évkönyvünkben olvasható először magyar nyelven Galilei egyik leghíresebb műve, a Sidereus Nuncius. Előkészítettük a Csillagászat Évével kapcsolatos szóróanyagunk megjelentetését (10 ezer példányban) és az évnek szentelt honlapunkat (www.csillagaszat2009.hu). Csillagászati hírportálunk, a hirek.csillagaszat.hu az év honlapja lett. Az elmúlt időszakban is számos diákpályázatot, vetélkedőt támogattunk.

Rendezvények

Közgyűlésünket az Óbudai Művelődési Központban tartottuk, a rendezvény egyik kiemelt témája A Csillagászat Nemzetközi Évére való felkészülés volt. A közgyűlés résztvevői megválasztották az MCSE tisztségviselőit a 2008-2012-es időszakra. Az elnökség tagjai: Dr. Kolláth Zoltán (elnök), Dr. Hegedüs Tibor (alelnök), Mizser Attila (főtitkár), Sárneczky Krisztián (titkár), Tepliczky István (titkár), Balaton László, Boros-Oláh Mónika, Horvai Ferenc, Horváth Tibor, Dr. Kereszturi Ákos, Dr. Kiss László, Nyerges Gyula, Dr. Szatmáry Károly, Trupka Zoltán. Számvizsgálók: Dienes Péter, Spányi Péter és Turzó Péter.

További találkozók, rendezvények: december 13. Változós és CCD-s találkozó Baján, szeptember 20. napórás találkozó Bicskén, november 15. Üstökösészlelők találkozója, május 24. Szakköri találkozó, április 12. Hold-észlelők találkozója. Május 31-én egész napos kirándulást szerveztünk az Ógyallai Csillagvizsgálóba.

Hagyományos ifjúsági táborunkat Ágasváron tartottuk, július 1-8. között. Az időjárás idén is kedvezően alakult, sok derült éjszakán folytathattunk megfigyeléseket. A piszkés-tetői látogatás mellett most először felkerestük a rimaszombati csillagvizsgálót (Szlovákia), mely messze jobb körülmények mellett működik, mint a magyarországi bemutató csillagvizsgálók.
Meteor ’08 Távcsöves Találkozónkat az óriási befogadóképességű tarjáni táborhelyen tartottuk. Sajnos az időjárás nem fogadta kegyeibe a találkozót, az augusztus 1-jei napfogyatkozás észlelését még az eső is megzavarta. Ennek ellenére a tábori létszám ismét rekordot döntött, 318-an vettek részt rendezvényünkön.
Kiskun Csoportunk új helyszínen tartotta nagysikerű táborát Jászszentlászlón, a Kézművesek Tanyáján.
Augusztusi Perseida-táborunkat az ország legsötétebb egű régiójában, a Zselicben tartottuk, a Sülysápi Amatőrcsillagász Egyesülettel közösen.

Polaris Csillagvizsgáló

Csillagvizsgálónk közel 200 estén tartott nyitva. Három előadás-sorozatot tartottunk, tavasszal a Kulin György Csillagászati Szabadegyetem előadásaira vártuk az érdeklődőket, ősszel a Szentmártoni Béla Csillagászati Szabadegyetemre (amatőr észlelésekkel kapcsolatos sorozat), míg a téli-tavaszi időszakban Dávid Gyula Kozmofizika ’08 elnevezésű sorozatát kísérhették figyelemmel a hallgatóság.. A csillagvizsgálóban heti rendszerességgel szakkör működik, új kezdeményezésként  kisiskolások számára is indítottunk szakkört, melyre a gyerekek nagy örömmel járnak. Szakköröseink ötödik helyezést értek el az ESO Catch a Star 2008 pályázatán: Rieth Anna és Veréb Dániel angol nyelven megírt pályamunkájukban kölcsönható galaxisokat mutattak be. A Polarisban járt a III. kerület polgármestere, Dr. Bús Balázs, aki jelképesen „átvette” a (107050) Aquincum elnevezésű kisbolygót, melyet Kiss László és Sárneczky Krisztián fedezett fel még 2001-ben.

Az egyesületi vagyon felhasználása

Működésünkkel kapcsolatban a következő főbb kiadások merültek fel. Szakmai kiadványok (4.340 E Ft, Posta (2.600 E Ft), mely főleg a Meteor és az Évkönyv postaköltsége, Személyi jellegű költségek (4.440 E Ft)

Cél szerinti juttatások

Táborozások költségei (2.845 E Ft)

Vezető tisztségviselők juttatása

Egyesületünknek két alkalmazottja volt 2008-ban, Mizser Attila és Sárneczky Krisztián. Díjazásuk 2008-ban egységesen bruttó 138 E Ft/hónap volt.

Támogatások

2008-ban két pályázatunk volt sikeres, az NKA a Meteort támogatta 800 E Ft-tal, az ÓKM pedig az MCSE működési költségeihez járult hozzá 150 E Ft-tal. Számos magánszemély is támogatta egyesületünket, közülük Kiss Lászlót emeljük ki, aki egész évben az MCSE számára utaltatta át MTA doktori pótlékát. Az SZJA 1%-ából 5857 E Ft támogatást kaptunk.

Egyszerűsített beszámoló mérlege

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK    1 722
I. Immateriális javak                           181
II. Tárgyi eszközök                          1 541
III. Befektetett pénzügyi eszközök         0
B. FORGÓESZKÖZÖK               22 454
I. Készletek                                            0
II. Követelések                                   748
III. Értékpapírok                                      0
IV. Pénzeszközök                         21 706
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK  0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN  24 176

Tájékoztató a 2007-es SZJA 1%-os felajánlásokról

 

A Magyar Csillagászati Egyesület 4 370 065 Ft támogatást kapott az 1%-os SZJA-felajánlásoknak köszönhetõen. Az összeget az alábbiak szerint használtuk fel: Meteor csillagászati évkönyv 2008: 400 000 Ft, Meteor folyóirat: 250 000 Ft, folyóirat-rendelés: 200 000 Ft, táborok: 600 000 Ft, könyvelés, nyilvántartás: 600 000 Ft, egy fõ alkalmazott bér- és járulékköltségei: 1 500 000, Polaris Csillagvizsgáló: 500 000 Ft,  MCSE szóróanyag: 25 000 Ft, kommunikációs költségek: 295 065 Ft. Köszönjük tagjaink és barátaink támogatását!

 

Ajánljuk...