Category:

Ami az alapokat illeti

Ami az alapokat illeti

Az időmérésről

A napnak 12 illetve 24 részre való felosztását minden ókori kultúrnép körében megtaláljuk. Ennek magyarázata nyílván az, hogy a napot – illetve a nappalt és az éjszakát – az évben foglalt holdhónapok (egész) száma alapján osztották fel. Sok nép a nappalt és az éjjelt azok hosszára való tekintet nélkül szabta 12-12 részre, órára. Ezek az órák természetesen időről időre nyúltak vagy rövidültek az évszakok szerint, és csak a napéjegyenlőség idején voltak egyenlő tartamúak.

A Nap két-két delelése között eltelt időközök nem azonosak. A mindennapi életben ezeknek a változó tartamú szoláris napoknak az átlagát használjuk és osztjuk fel 24 órára. A nap kisebb részekre való osztása különben babilóniai örökség. Az ott használt hatvanas számrendszer maradványa a percek és a másodpercek számában fellelhető.

A régiek úgy hitték, hogy a szoláris nap tartama mindig ugyanaz. Az általuk készített első időmérők az egyenletesnek vélt Nap járását használták fel arra, hogy a nap kisebb osztásait mérjék. Az első időmérő eszköz tehát a napóra volt. Jelentősége igen nagy volt az ókori közel-keleti kultúrnépek körében, akiknek szubtropikus éghajlatú hazájából nézve az ég az év legnagyobb részében felhőtlen volt.

Mit mutat a napóra?

A napóra a valódi helyi időt mutatja, óráink viszont egységesen a kiegyenlített középidő, illetve a zónaidőszerint járnak. Ezért ha a napóra segítségével ez utóbbit akarjuk megtudni, a leolvasott időértékekhez időszakonként változó számú percet kell adnunk vagy abból levonnunk. Ez az időegyenlet, amelyet az évkönyvek nagy pontossággal az év minden napjára megadnak. A napórák esetében tökéletesen megfelel a percnyi pontosságú időegyenlet, amelyet előjelét figyelembe véve adunk a napóráról leolvasott időhöz. Ekkor megkapjuk a helyi középidőt. A középidőt át kell még számítnunk a zónaidőre, amely azonos a zóna közepén lévő délkör helyi középidejével. Nálunk a Közép-európai időt használjuk, amely zóna közepe Greenwichtől keletre 15° szögtávolságban van. Hazánk egész területe ettől a zónaközéptől keletre fekszik, nagyjából a 16. és a 23. keleti délkörök között. Ezeken a helyeken a valódi helyi idő megelőzi a zónaidőt. Minden 1° délkörkülönbség 4 perc időkülönbségnek felel meg. Budapest 4°-kal van keletebbre a zónaközépnél, az úgynevezett helyi állandó -16m.

A napóra elemei

Árnyékvető

Gnómon – egy vízszintes síkon álló függőleges pálca vagy rúd. Egy gnómon segítségével jelölhetjük ki a legstílusosabban a napra felállításához és helyes működéséhez elengedhetetlenül fontos észak-déli irányt. Ezt a módszert illetve segédeszközt hívjuk indiai körnek.

Pólosz – az, amikor az árnyékvető pálca iránya a Föld forgás tengelyével párhuzamos.

Számlap

Az árnyékvető által vetett árnyék a számlapon végig vonulva sorra érinti az órajeleket, amelyek segítségével olvashatjuk le a napóráról az időt.

A napórák két nagy csoportba sorolhatók: rögzített napórák és hordozható napórák. Ezen belül több típus is megkülönböztethető attól függően, hogy a számlap, illetve az órajelek hogyan helyezkednek el.

Napórások

Napórások

 [Feltöltés alatt]

Tájékoztató a Magyar Csillagászati Egyesület Napóra Szakcsoportjáról

Tájékoztató a Magyar Csillagászati Egyesület Napóra Szakcsoportjáról

Magyarországon – hasonlóan más országokhoz – már hosszú ideje kifejezett érdeklődés mutatkozik a napórák iránt. Az ilyen irányú, sokféle tevékenység azonban különösebb szervezeti keretek nélkül folyt.

Szükségét láttuk ezért, hogy – hasonlóan más országokhoz – a hazai napórabarátok munkálkodása is kissé szervezettebben folytatódjon. Egy egész országra kiterjedő csillagászati egyesület megfelelő hátteret biztosít a napórások ténykedéséhez, alkalmas szervezeti keretet jelent az együvé tartozásra.

A Magyar Csillagászati Egyesületen belül 2002. Szeptember 27-én megalakult és elkezdte működését a Napóra Szakcsoport. Tagjai lehetnek mindazon MCSE tagok, akik kérik a felvételüket a szakcsoport névsorába.

Aki tehát a napórákat tervezi, szerkeszti, készíti, kivitelezi, kutatja, fényképezi, vagy aki foglalkozik a napórák elméletével, gyakorlatával, történetével, vagy aki bármilyen módon érdeklődik a napórák iránt: azt szívesen látjuk az MCSE Napóra Szakcsoportjában.

Szívesen látjuk azokat is, akik cikkekkel, honlapokkal, fordításokkal, kiadványokkal szeretnék segíteni a szakcsoport munkáját, akik a hazai napórákkal kapcsolatban az érdeklődők, a nagyközönség, a média és a külföldi társszervezetek felé adnak információkat, vagy akik bármilyen módon segíteni kívánják a napórás közgondolkodásunkat és kultúránkat.

A mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és annak visszaküldésével lehetséges csatlakozni a Magyar Csillagászati Egyesület Napóra Szakcsoportjába.

Napórás üdvözlettel:

Keszthelyi Sándor és Marton Géza