Meteor csillagászati évkönyv 2015

A 2008 őszétől jelentkező gazdasági válságjelenségek nem kímélik kiadványunkat sem, egyre nehezebb eljuttatni évkönyvünket azokhoz, akik komolyan érdeklődnek a csillagászat iránt. A hazai könyvterjesztés viszonyai (óriási árrések, késedelmes fizetés stb.) közepette már régen megszűnt volna kiadványunk, ha nincs mögötte a Magyar Csillagászati Egyesület népes tagsága és mindazok, akik támogatásra méltónak találják az egyesület célkitűzéseit. Legalább ekkora dicséret illeti szerzőinket és a kötet szerkesztésében részt vevô hivatásos csillagászokat, valamint a téma iránt elkötelezett amatőröket, akik ingyenesen, ügyszeretetből, színvonalasan végzik munkájukat – mint oly sokan a Magyar Csillagászati Egyesületben.

 Az Európai Fizikai Társulat (EPS) kezdeményezésére az ENSZ és az UNESCO a 2015-ös évet a Fény Nemzetközi Évének nyilvánította. A nemzetközi évhez kapcsolódó Kozmikus Fény elnevezésű alprogramot a Nemzetközi Csillagászati Unió koordinálja. A „kozmikus fény évében” számos olyan programot indítunk, amilyenekkel már a Csillagászat Nemzetközi Évében (2009-ben) megismerkedhetett a nagyközönség. Az évvel kapcsolatos csillagászati programok a www.csillagaszat.hu oldalon lesznek megtalálhatók. A programokban ismét jelentôs szerep jut azoknak az amatőr­csillagászoknak, akik járdacsillagászati bemutatókkal hozzák közelebb a „kozmikus fényeket”, annál is inkább, mert 2015-ben ünnepeljük John Dobson – a nyilvános távcsöves bemutatók világszerte ismert aktivistája – születésének századik évfordulóját.

 A Fény Nemzetközi Éve számos jelentős tudományos felfedezés évfordulójához kapcsolódik, többek között a 100 évvel ezelőtt közzétett általános relativitáselmélethez, amellyel kötetünk egyik cikke is foglalkozik. A csillagászat számára a fényszennyezés jelenti az egyik legfontosabb problémát, épp ezért különösen indokolt külön cikkben áttekinteni a kérdést a Fény Nemzetközi Évében. A nemzetközi év meghirdetésével kapcsolatos indoklásban szerepelnek a 150 éve megjelent Maxwell-egyenletek épp úgy, mint Fresnel 200 évvel ezelôtti, a fény rezgésével kapcsolatos tanulmányai. Ezekrôl a nevezetes évfordulókról – sok más évfordulóval együtt – a Kalendáriumban emlékezünk meg.

 Cikkeink sorában találhatunk részletes áttekintést a változócsillagászat legújabb eredményeiről, az üstököskutatás mérföldköveiről, az éghajlatváltozás és a naptevékeny­ség kapcsolatáról, továbbá a Hubble-űrtávcsô negyed századáról.

 Kötetünket hagyományosan intézményi beszámolók zárják, és sajnos ebben az évben is egy jelentôs életművet létrehozó csillagásztól, Ponori Thewrewk Auréltól kell elbúcsúznunk.

 Egy csillagászati évkönyv egyik fontos szerepe az adott évre vonatkozó csillagászati alapadatok, valamint az érdekes, látványos, ritka – és természetesen a kötet lezárásáig előre jelezhető – égi jelenségek pontos közlése mindazok számára, akiket érdekelnek a csillagos ég jelenségei. Továbbra is valljuk, hogy a számítástechnika és az internet mai elterjedtsége mellett, amikor egyre többen használnak különféle planetárium progra­mokat, és naprakész információkat kaphatnak az internetről, és ezzel akár személyre szóló „évkönyvet” is készíthetnek saját használatra, egy hagyományos, nyomtatott évkönyvnek gyökeresen más szerepet kell kapnia. Olvasóink figyelmébe ajánljuk a Magyar Csillagászati Egyesület Meteor című lapját, amely számos aktuális égi jelenségről közöl előrejelzést Jelenségnaptárában, olyanokról is, amelyek jellegüknél fogva nem szerepelhetnek évkönyvünkben. Ugyancsak számos érdekes észlelési ajánlat található az MCSE honlapján (www.mcse.hu) és hírportálján (www.csillagaszat.hu). Az égbolt megismerését, a távcsöves megfigyelőmunkát különféle szoftverek is segítik, amelyek közül most hármat ajánlunk: az Ursa Minort (www.ursaminor.hu), a Stellariumot (www.stellarium.org) és a Guide 8.0-t.

 A 2015-ös Csillagászati évkönyvben az utóbbi évek köteteinél megszokott módon igyekeztünk bemutatni, előre jelezni az év folyamán megfigyelhetô jelenségeket. Az adott hónap csillagászati érdekességeire hosszabb-rövidebb ismertetőkkel hívjuk fel a figyelmet (Hold, bolygók, együttállások, üstökösök, fogyatkozások, fedések, mélyég-objektumok stb.). Mindezzel szeretnénk még közelebb hozni az érdeklődőket a csillagos éghez, céltudatosan irányítva rá figyelmüket egy-egy égi eseményre. Mindazok, akik kedvet kapnak a megfigyelések végzéséhez és beküldéséhez, a Meteor rovatvezetőinél kaphatnak további tájékoztatást (elérhetőségük megtalálható a kiadvány honlapján: meteor.mcse.hu). Az észlelések online feltöltését teszi lehetôvé az eszlelesek.mcse.hu található oldalunk.

 A havi előrejelzéseket évfordulós csillagászattörténeti érdekességek is színesítik.

Tartalom

 • Bevezető

Kalendárium

Cikkek

 • Kiss László: A változócsillagászat újdonságai
 • Tóth Imre: Az üstökösök megismerésének mérföldkövei
 • Petrovay Kristóf: Az éghajlatváltozás és a Nap
 • Kovács József: A kozmológiai állandótól a sötét energiáig
  – 100 éves az általános relativitáselmélet
 • Szabados László: A jó „öreg” Hubble-ûrtávcső
 • Kolláth Zoltán: A fényszennyezésrôl a Fény Nemzetközi Évében

Beszámolók

 • Mizser Attila: A Magyar Csillagászati Egyesület 2013. évi tevékenysége
 • Kiss László: Az MTA CSFK Csillagászati Intézetének 2013. évi tevékenysége
 • Petrovay Kristóf: Az ELTE Csillagászati Tanszékének muködése 2013-ban
 • Szabó M. Gyula: Az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és
  Multidiszciplináris Kutatóközpont 2010–2013. évi tevékenysége

Megemlékezés

 • Bartha Lajos: Egy évszázad tanúja – évezredek tanulmányozója.
  Búcsú Ponori Thewrewk Auréltól (1921–2014)

Kiadási adatok 2015

Szerkesztette

Benkő József
Mizser Attila

Az évkönyv kalendárium részének összeállításában közreműködött

Bagó Balázs
Görgei Zoltán
Kaposvári Zoltán
Kiss Áron Keve
Kovács József
Molnár Péter
Sárneczky Krisztián
Sánta Gábor
Szabadi Péter Szabó M. Gyula
Szabó Sándor
Szöllősi Attila
A kalendárium csillagtérképei az Ursa Minor szoftverrel készültek
www.ursaminor.hu

Szakmailag ellenőrizte

Szabados László

A kiadvány támogatói

Magyar Tudományos Akadémia
Mindazok, akik az SZJA 1%-ával támogatják a Magyar Csillagászati Egyesületet
Adószámunk: 19009162–2–43

Impresszum

Felelős kiadó: Mizser Attila
Nyomdai előkészítés: Kármán Stúdió, www.karman.hu
Nyomtatás, kötészet: OOK-Press Kft., www.ookpress.hu
Felelős vezető: Szathmáry Attila
Terjedelem: 23 ív fekete-fehér + 8 oldal színes melléklet
2014. november
ISSN 0866–2851

A kötet ára

3000 Ft, tagjaink illetményként kapják.

A címlapon

Az Arp 273 jelű kölcsönható galaxisok a Hubble-űrtávcsô 2010. decemberi felvételén. Fent az UGC 1810 jelzésű galaxis látható, amelynek spirálkarjaiban intenzív csillag­keletkezés zajlik. A kép alsó részén az UGC 1813, majdnem élérôl látható spirálgalaxis helyezkedik el. (Hubble Heritage Team (STScI/AURA))

A hátsó borítón

Az ELTE Gothard Obszervatórium 50 cm-es spektroszkópiai távcsöve, háttérben a 60 cm-es Cassegrain-teleszkóp nyitott kupolája.

Ajánljuk...