Helyi csoportjaink életéből

Dunaújváros

(Romhányi Attila beszámolója alapján)

A Dunaújvárosi Csoport teljesen önerõbõl, mindenféle anyagi támogatás nélkül működik. Helyi csoportunk munkája összeforr a Szíriusz Csillagász Szakkörben tevékenykedõ kezdõ amatõrök képzésével és munkájával.

Üléseinket péntekenként 16–20 óráig tartjuk a helyi Munkásművelõdési Központ 211. számú termében, amely helyiség vendégek fogadására és kisebb elõadások lebonyolítására is alkalmas. Összejöveteleinken túl a fenti intézmény elõadótermében lehetõség nyílik nagyobb létszámú érdeklõdõk fogadására, az aulájában kiállítások rendezésére.

 • Foglalkozásainkon egy-egy csoporttag tart elõadást internetes és egyéb témákból, más esetben pedig észleléseinkrõl, terveinkrõl tartunk eszmecserét.
 • Az MCSE által juttatott Sky and Telescope szakfolyóirat mellett saját keretbõl járatjuk a magyar nyelvû National Geographic és az Élet és Tudomány című lapokat, amelyek aktuális cikkeit rendszeresen ismertetjük a csoporttal.
 • Közülünk esetenként hárman írnak ismeretterjesztõ cikkeket a helyi újságokba, és egy fõ hasonló témakörű cikkei pedig 2003. szeptemberétõl hetente, majd 2005-tõl havonta megjelennek a DUNAFERR Dunai Vasmű hetilapjában. Németh Zoltán írása, “Egy fogyatkozás emlékei” címmel megjelent a Meteorban.
 • 2002 februárjától rendszeresen megjelenik havi szórólapunk, a városi és a környékbeli iskolák és az érdeklõdõk részére. Ötletét az MCSE évkönyv havi eseménynaptárán található esti és hajnali égboltképek adták. Sokszorosításáról, továbbá a helyi és környékbeli falvak iskoláinak részére történõ eljuttatásról tagjaink gondoskodnak.
 • Csoportunknál a kezdetek óta aktív távcsõkészítés és tükörcsiszolás folyik Ferenczi Béla vezetésével.
 • A MCSE helyi csoportjainak rovatában Rosenberg Róbert tagtársunk rendszeresen frissíti az egyre bõvülõ honlapunkat, amely tartalmazza tagjaink észlelési élményeit (fotók, rajzok és cikkek), távcsöves bemutatóinkat, rendezvényeinket és a csoport egyéb dokumentumait.
 • Romhányi Attila közvetítésével felkérték csoportunkat egy nagyméretű napóra tervezésére, amely a  fõiskola elõtti Identitás park területén fog megvalósulni. A tervezésben nagy segítséget nyújtott csoporttagunk, Csiba Márton.

2005. fontosabb eseményei a következõk voltak:

Észlelés, bemutató:

 • Az észlelések beküldésében — fotók, rajzok, vizuális élménybeszámolók — Ferenczi Béla, Dr. Zseli József, Rosenberg Róbert, Németh Zoltán és Horváth Zsolt társaink aktívan dolgoztak.
 • Vidéki közös észleléseinken egyre több a fiatal érdeklõdõ, ahol sok tapasztalatot és technikai tudást szereztek.
 • Ezévben is számos elõadással kísért távcsöves bemutatót tartottunk az iskolai osztályok és az érdeklõdõk részére, amelyeket a médiákban elõre meghirdetettünk.
 • Az október 3-i részleges napfogyatkozás nagyszámú érdeklõdõt vonzott, de csak néhány pillanatra vált láthatóvá a csorbult napkorong. Ennek ellenére a MCSE szórólapjai nagy sikert arattak, és a fogyatkozás észleléséhez rögtönzött távcsõismertetõt tartottunk. A távcsöves és kivetítéses bemutatót helyben hat csoporttag végezte.
 • November 17-én 3 óráig meteorészlelésen volt csapatunkból Ferenczi Béla, Rosenberg Róbert és Horváth Zsolt, és az eredményt elküldték a rovatvezetõnek.
 • Csoportunk 2005 szeptemberében közös észlelõ és fotós napot tartott Mezõfalva határában, ahol “horizontig ér” a Tejút.

Ifjúsági csoport és szakkör:

 • Ifjúsági szakkörünk a Szécheny István gimnáziumban ténykedik szakköri tagunk, Zloch Istvánné fizikatanárnõ vezetésével. A kapcsolattartás Németh Zoltán csoporttagunk részvételével történik, elõadások, bemutatók szervezése és vetélkedõkre való felkészülés formájában.
 • Ifjúsági szakkörünknél a 2005. október 3-i részleges napfogyatkozás bemutatóját Németh Zoltán vezette.

Elõadás és kiállítás:

 • Dr. Zseli József ezévben is nagyszámú elõadással kísért filmvetítést rendezett, így 2005 nyarán nagy sikere volt a dunaföldvári teológusok táborában.
 • A Szelidi-tó melletti ifjúsági táborba meghívták Dr. Zseli Józsefet és Németh Zoltánt egy vetítéses elõadás levezetésére.
 • Szeptember 9-én a dunaföldvári evangélikus templomban Dr. Zseli József “Egy amatõrcsillagász felvételei” címû kiállítását és vetítéses elõadását élvezhette a nagyszámú érdeklõdõ.
 • Szeptember 28-án a Fizika Éve alkalmából ugyancsak Dr. Zseli József elõadását hallhatták a dunaújvárosi Széchényi István Gimnázium tanulói, amit a “Megvalósult álom” címû NASA-film követett. A rendezvényen csoporttagjaink is részt vettek.

Kapcsolattartás:

 • A 20. BANACAT-on Dr. Zseli József vetítéssel kísért asztrofotós elõadást tartott, ugyanakkor a Bajai Csillagvizsgálóban kiállították asztrofotóit.
 • A Kiskun Csoport és a Neptunusz Kör meghívására február 19-én csoportunkból Hartára érkezett Dr. Zseli József és Romhányi Attila, ahol Dr. Hegedüs Tibor asztrofizikus “Színpompás égi fények” címû elõadását hallhatták, amit baráti eszmecsere követett.
 • Már megszokottá vált, hogy a Kiskun Csoporttal tartott kapcsolat jegyében 4–5 fõvel részt veszünk a Kiskun Csoport és a Neptunusz Kör elõadásain és a Kalimajorban rendezett csillagászati észlelõtáborában, ahol a sok program mellett Dr. Zseli József CCD-s elõadását sokan élvezték.
 • A Kiskun-honlapon 2002 óta megtalálhatók a következõ tagjaink felvételei és cikkei: Rosenberg Róbert, Ferenci Béla, Dr. Zseli József, Filó Dániel, Németh Zoltán és Romhányi Attila.
 • A Balatonfûzfõi Csoporttal is él kapcsolatunk, de ez évben nem volt közös rendezvényünk.
 • A MCSE Székesfehérváron rendezett 2005 évi közgyűlésén hárman vettünk részt.

 

Kaposvár

(Kolláth Zoltán beszámolója alapján)

Az MCSE jelenlegi Kaposvári Csoportja 2004. szeptember 11-én alakult meg Bárdudvarnokon, 10 MCSE tag részvételével. A közös távcsöves megfigyeléseken, baráti beszélgetéseken kívül a csoport fõ célja a kaposvári csillagászati ismeretterjesztés felélesztése lett. A csoport megalakulása után Somogy Megyei Tudományos Ismeretterjesztõ Társulattal közösen szervezte meg a Csillagászati Elõadássorozatát. Az elsõ évadban (2004 õsz – 2005 tavasz) 11 elõadás hangzott el kedd esténként. 2005 õszétõl az elõadássorozatot csillagászati klub váltja fel. A minden második hétfõn, a Somogy Megyei TIT székházban 18 órakor kezdõdõ foglalkozásokon felváltva elõadások és kötetlenebb beszélgetések zajlanak, minden esetben nyitva bárki számára. A Kaposvár szélén lévõ TIT Uránia Bemutató Csillagvizsgáló területérõl még ma is viszonylag fényszennyezés-mentes égboltban gyönyörködhetünk. Sajnos jelenleg nincsenek meg annak a feltételei, hogy rendszeres távcsöves bemutatások legyenek, de a Somogy Megyei TIT-tel közösen alkalmanként szerveztünk távcsöves bemutatásokat. Mindkét részleges napfogyatkozáskor (amennyire az idõjárás engedte) tartottunk bemutatást.

Elõadások:

2005. február 15.; “Az exobolygó kutatás másfél évtizede”; Borkovits Tamás; Bajai Obszervatórium
2005. március 1.; “A kozmosz színei”; Kolláth Zoltán, Kaposvári Csoport
2005. március 29.; “Csillagászati távcsövek az amatõrök világában”; Bozsoky János, Kaposvári Csoport
2005. április 12.; “A csillagkeletkezés viharos idõszakai”; Ábrahám Péter, MTA KTM CSKI
2005. április 26. ; “A Hubble Ûrtávcsõ”; Kolláth Zoltán, Kaposvári Csoport
2005. május 10.; “Az emberarcú Univerzum. Múlt és jövõ”; Hetesi Zsolt, ELTE TTK Csillagászati TSZ
2005. május 31.; “Hegyek és csillagok (“csillagászati földrajz”)”; Kolláth Zoltán, Kaposvári Csoport
2005. november 7.; “Hogyan jár a napóra”; Kolláth Zoltán, Kaposvári Csoport
2005. december 19.; “A betlehemi csillag — történelmi események és csillagászat”; Kolláth Zoltán, Kaposvári Csoport

Kiskunság

(Rezsabek Nándor beszámolója alapján)

Az MCSE Kiskun Csoportja, karöltve a Neptunusz Amatõrcsillagász Körrel, a 2005. évben is igen eredményes tevékenységet fejtett ki.

Stratégiai szempontból legjelentõsebb a helyi csoport, és így az Egyesület, kecskeméti megjelenése, melynek során tucatnyi új tag, illetve az eseménynek helyszínt biztosító Kecskeméti Planetárium csatlakozott szervezeteinkhez. Szintén a legfontosabb események között kell említeni a Kiskun Csoport tiszteletbeli vezetõjének, Szakács Lászlónak MCSE tiszteletbeli tagjává történt megválasztását.

Rendezvényeink közül a legjelentõsebb a Solt–Kalimajorban megrendezett szokásos, immáron ötödik csillagászati észlelõtábor volt, mely mind színvonalában, mind a résztvevõk számában tovább bõvült, még inkább országos jellegû lett, és az MCSE ifjúsági és távcsöves találkozója mellett Magyarország harmadik legfontosabb csillagászati táborává vált.

2005-ben is neves vendégelõadók (Hegedüs Tibor, Zseli József, Zsoldos Endre), részvételével szerveztünk a kiskunság számos településén igen magas részvételi arányú csillagászati elõadásokat.

Több esetben szerveztünk távcsöves bemutatásokat. Részben bizonyos eseményekhez kapcsolva, részben felkérésre, illetve olyan településeken, ahol stratégiai terveink között szerepelt a Csoport megjelenítése. Kiemelendõ a részleges napfogyatkozás kapcsán több helyen párhuzamosan szervezett bemutatási akció, a Szelidi-tavi gyermektáboros bemutatók, illetve itt kell megemlíteni a nemzetközi fénystaféta akcióban való több településünket is érintõ részvételt.

Tagjaink számára közös észlelési akciókat is lebonyolítottunk, illetve tagjaink egyedileg is végeztek megfigyeléseket bizonyos kiemelt témákban, illetve az Egyesület és saját észlelési programjaiknak megfelelõen. A megfigyelési eredményeket rendszeresen eljuttattuk a Meteor rovatvezetõinek. Külön kiemelendõ, hogy a Csoport bõvítése kapcsán igen sok képzett észlelõ és távcsõépítõ amatõrrel bõvült (Berente Béla, Papp Sándor, Szarka Levente, Szöllõsi Attila).

Nagy hangsúlyt helyeztünk a Csoport összetartására, még együttmûködõbb csapattá szervezésére. Erre a tábor és az egyéb rendezvények mellett elsõsorban a közösségi programokkal tarkított szokásos év végi zártkörû összejövetelünk, valamint a hartai egyesületi napon való részvétel szolgált.

Tovább működtettük az országszerte népszerű, immáron több mint 80 000 látogatót vonzó honlapunkat, a kiskun.mcse.hu internetes portált. Az oldal beharangozta programjainkat, közölte akcióink beszámolóit, képgalériában mutatta be észlelési eredményeinket és közösségi életünket, valamint népszerűsítõ írásokat közölt.

Tagjaink közül többen (Balaton László, E. Kovács Zoltán /Kecskeméti Planetárium/, Morvai József, Papp Sándor, Rezsabek Nándor, Szarka Levente) országos amatõrmozgalmi, illetve szakmai vonatkozásokban is igen aktív szerepet játszottak számos területen (elõadások, publikációk, honlapkészítés, rendezvényszervezés és lebonyolítás stb.).

 

Kunszentmárton

(Kovács Károly beszámolója alapján)

Csoportunk fõ tevékenységének továbbra is a csillagászat népszerűsítését tartotta. Feladatait, észleléseit és minden más tevékenységét a Kunszentmártoni Csillagászati Egyesülettel közösen végezte.

Taglétszámunk a minimális szinten mozog. A KCSE-vel a háta mögött viszont egyre erõsödik, a térség egyik legjelentõsebb amatõrcsillagász közösségévé kezdi kinõni magát.

Remélhetõleg végre rendezõdik a “Csillagmalom” körüli huzavona a KÖH-hel, így megkezdõdhet a tervezési, majd felújítási folyamat. Rendszeres összejöveteleinket, észlelõmunkánkat, ismeretterjesztõ tevékenységünket minél hamarabb szeretnénk egy saját “bázison” végezni. Addig is minden hónap utolsó szombatján 17 órától a Kunszentmártoni Mûvelõdési Központ és József Attila Könyvtár (Kunszentmárton, Kossuth Lajos u. 40.) épületében gyûlünk össze.

Bár mûszerparkunk az eltelt egy évben ismét szépen gyarapodott (90/900-as refraktor, 20×90-es binokli, okulárok, szín- és polárszûrõk, Herschel-prizma napészleléshez, a 295/1850-es Newton-unk felújítás alatt áll, a 170/1220-as Newton-reflektor is új, 2”-es kihuzatot kapott), a rögzített, esetleg az MCSE-nek megküldött észlelések száma nem valami sok.

Egyre több felkérést kapunk nem csak a városunkból, hanem a környezõ településekrõl is távcsöves bemutatók, csillagászati elõadások tartására (Szarvas, Szentes, Cserkeszölö, Nagyrév, Tiszaföldvár, Tiszainoka). Szabadidõnk függvényében bekapcsolódunk az MCSE országos programsorozatába (napfogyatkozás-bemutatók). Nyári észlelõtáborunkat 2005-ben az idõjárás meghiúsította.

Más civil szervezetekkel kapcsolataink kezdenek kialakulni, megerõsödni.

Internetes honlapunkat folyamatosan bõvítjük, frissítjük. Most éppen egy komolyabb arculatváltáson esik át.

 

Miskolc

(Braskó Sándor beszámolója alapján)

A Magyar Csillagászati Egyesület Miskolci Helyi Csoportjának tevékenysége a beszámolási idõszakban többnyire a már megszokott keretek között zavartalanul folytatódott. Jelentõs változásként könyvelhetjük el, hogy az egyesületi élet a korábbi egypólusúról hárompólusúvá vált. Az egyesületi élet központi fóruma továbbra is a Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló, de mellette egyre jelentõsebb szerepet játszik Miskolc két újabb csillagvizsgálója is: a Fényi Gyula Csillagvizsgáló és az Androméda Csillagvizsgáló. Az intézmények között példamutató, kollegiális kapcsolat van. Ez persze részben annak is köszönhetõ, hogy az egyes intézmények szakmai vezetése illetve tulajdonlása tagjaink kezében összpontosul.

A Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgálóban tagjainknak továbbra is lehetõsége van minden pénteken a rendszeres összejövetelre. Ez a rendszeresség különösen fontos a tagság szervezettségének fenntartásában. A pénteki alkalmak egybeesnek a csillagvizsgáló csillagászati szakkörével, aminek a tagsága is túlnyomórészt a helyi MCSE-tagokból kerül ki. A szakköri munka a klasszikus keretek között zajlik: a szakköri tematikát a tagok önállóan megtartott elõadásai segítségével dolgozzuk fel. Az elõadásokon túl a tagság rendelkezésére állnak a csillagvizsgáló mûszerei. Sajnos a csillagvizsgáló körüli fényszennyezés egyre nagyobb mértékû, így a megfigyelési körülmények itt mára már igen rossznak mondhatók. A szakköri munka szervezését és a csillagvizsgáló mûködtetését is tagjaink látják el, részben társadalmi munkában.

A nagyközönség részére minden újhold utáni elsõ hétfõn ismeretterjesztõ elõadással egybekötött távcsöves bemutatást tartunk. Elõadásainkon igyekszünk a legfrissebb csillagászati és ûrkutatási érdekességeket, aktualitásokat közérthetõen, szemléletesen tárgyalni. A közönség igényeit figyelembe véve, a beszámolási idõszakban került bevezetésre, hogy minden pénteken (derült idõ esetén) állandó távcsöves bemutatást tartunk. Ezen szokásos programjaink mellett elõzetes idõpontegyeztetés után iskolai csoportokat is rendszeresen fogadtunk; esetenként vidéki oktatási intézményekbõl is.

A Fényi Gyula Csillagvizsgálóban is elindítottunk egy csillagászati szakkört, aminek létszáma stabilizálódni látszik. A szakkör további megerõsítése és fejlesztése folyamatosan zajlik. A csillagvizsgáló építésével kapcsolatos munkák a beszámolási idõszakban sikeresen befejezõdtek. A mûszerpark teljes kiépítése folyamatban van, ami a finanszírozásra való tekintettel minden bizonnyal még több évet fog igénybe venni.

A megfigyelési körülményeket tekintve az Androméda Csillagvizsgáló van a legkedvezõbb helyzetben, így tevékenysége elsõsorban a szisztematikus csillagászati megfigyelésekre épül. A csillagvizsgáló tulajdonosa lehetõséget biztosít az egész tagság számára eszközeinek, mûszereinek használatára. E mellett ez az intézmény is rendszeresen nyitva tart a nagyközönség és az iskolai csoportok számára. Örvendetes, hogy itt is jelentõs számú látogatót regisztrálhattunk az év folyamán.

A beszámolási idõszakban immáron a hatodik alkalommal rendeztük meg a Miskolci Csillagparty elnevezésû programunkat, amikor is a belvárosban, forgalmas helyen tartottunk kihelyezett távcsöves bemutatást a nagyközönség részére. A rendezvényünket most elõször integráltuk a Miskolc Város Napja elnevezésû rendezvénysorozatba. Ez a kezdeményezés sikeresnek mondható, mivel így jóval nagyobb közönséget tudunk elérni, mint a korábbi, egyedüli programunk esetén.

A fontosabb csillagászati eseményekkor rendkívüli távcsöves bemutatásokat tartunk, így a 2005. október 3-i részleges napfogyatkozást is több helyszínen (mindhárom miskolci csillagvizsgálóban és külön a Városház téren) követhette figyelemmel a nagyközönség.

Minden évben igyekszünk legalább egy szakmai kirándulást szervezni, így a beszámolási idõszakban Debrecenbe látogattunk el. Elsõdleges célpontunk a Napfizikai Obszervatórium volt, ahol Ludmány András igazgató úr volt szíves rendelkezésünkre állni.

Egyéb tevékenységeink között említést érdemel, hogy tagjaink évrõl-évre szerepet vállalnak a szentléleki Távcsöves Találkozó megszervezésében és lebonyolításában. Tagjaink rendszeresen eleget tesznek a helyi sajtó felkéréseinek: sajtóközlemények, interjúk, stb. Kollegiális a kapcsolatunk más szakmai szervezetekkel is, így elsõsorban a Miskolci Amatõrcsillagászok Észlelõ Köre Egyesülettel (MACSÉK), vagy például a MACSED-del, akiket a 2005-ös szakmai kirándulásukon volt alkalmunk vendégül látni a három miskolci csillagvizsgálóban.

 

Paks

(Dalos Endre beszámolója alapján)

1991. január 10-én a paksi Városi Mûvelõdési központban Dalos Endre vezetésével csillagászati szakkör indult a város általános iskolásai számára. Ennek során kialakult egy szûkebb, a csillagászat iránt érdeklõdõ társaság. 1994. március 19-én hivatalosan is megalakult a Magyar Csillagászati Egyesület paksi helyi csoportja. (1996–97-ben közel másfél évig szünetelt.) 1997. november 15-e jelentette az újabb állomást. Ekkor történt a felnõttek beszervezése.

2005-re az összejövetelek hetenként voltak meghirdetve (Fapadok, II. sz. Iskola, Eszi), elméleti foglalkozásokra és távcsövezésre. A rossz idõjárás, az egyéni elfoglaltságok miatt (a tanulók nem mindig jöhettek) ez lecsökkent átlagosan havi egy eseményre. Bár néhányan egyénileg többször is néztük az égboltot. A részvételi létszámok erõsen ingadoztak 5 és 35 fõ között.

A három jelentõsebb esemény:

január 6.; A Macholz üstökös távcsöves bemutatása; 30-35 fõ
március 31. ; Dömény Gábor elõadása: Szeniczey Géza paksi csillagvizsgálója; 30-35 fõ
november 16.; Az egy éve meghalt Vadász Pál csoportunknak ajándékozott (150/1500 T) távcsõvének felújítás utáni “felavatása” ; (10-12 fõ).

Egyéb néhány napon sikerült a Vénuszt, a Marsot, a Jupitert és a Szaturnszt bemutatni közel legjobb láthatóságuk idején, egy-két kettõscsillag és mély-ég objektummal együtt.

Ez évben is négy Draco újság készült (az országos érdeklõdõknek kereken 100 példány megy ki), és két helyi tájékoztató. Az elmúlt négy évben évente egy-egy kiskönyv is készült csillagászat és amatõrcsillagászat témában, ugyanannyi példányban.

A taglétszám már kezdetektõl erõsen ingadozott. Egyesek elmentek mások jöttek. Ki Pakson lakik és vidéken dolgozik, ki vidéken lakik és Pakson dolgozik. Tény az, hogy az utóbbi években a paksi nevelésbõl Herceg Attila, Szabadi Péter és Székely Péter, ha benn is vannak a névsorban, vidékrõl nem nagyon tudnak segíteni.

Az év végén 27 fõt számoltam össze (néhány vidéki is hozzánk tartozik), közülük kb. 10–15 között van az MCSE-tag létszám (Meteor-elõfizetõ), annak ellenére, hogy minden évben 4–6 csekket adok ki. Természetesen az iskolákon belül is van egy érdeklõdõ réteg, és az újságokat, tájékoztatókat a Polgármesteri Hivatal, a Könyvtár és a Közmûvelõdési Kht. is megkapja.

 

Pécs

(Keszthelyi Sándor beszámolója alapján)

A csoport egész évben, minden hétfõ este találkozott. Ezeken a szakköri foglalkozásokon alkalmanként 8–12, összesen 20–25 fõ jelent meg. Kiselõadás, tapasztalatcsere, vetítések, az észlelésekre vagy rendezvényekre felkészülés és azok beszámolója zajlott. Év közben bezárták a Fegyveres Erõk Klubházát, így 2005. április 18-tól új helyszínre, a Civil Közösségek Házába költöztünk.

Saját forrásból a Természet Világa és az Élet és Tudomány folyóiratokat fizetjük elõ, míg a Sky and Telescope lap rendszeres járatását az MCSE központi intézésének köszönhetjük.

Az NCA pályázaton 2005-re 200 000 Ft nyertünk, ezt terembérre és az MCSE országos rendezvényeire (Kulin-emlékülés, Közgyûlés, Kiskun Csoport tábora, Meteor Távcsöves Találkozó, Tata) utazók támogatására használtuk. Az 1%-os támogatás olyan csekély volt, hogy az csak a bankszámla fenntartási költségét szolgálta.

50 fõvel, a belsõ híreinkrõl szóló, internetes levelezõlistánk mûködött. 2005. decemberben elkezdtük a helyi csoportunk honlapját a pecs.mcse.hu helyen.

Nagy esemény volt, hogy Pécsett találkozhattunk a legnagyobb változócsillag-észlelõ szervezet, az AAVSO igazgatójával 2005. szeptember 9-én.

A Pécs-Baranyai TIT Szõlõ utcai planetáriuma egész évben zárva volt, a vetítõmûszert is elszállították onnan, mûsort már nem tarthattak. Ugyanitt a Pécsi Bemutató Csillagvizsgáló is zárva volt. Egy alkalommal a 2005. október 3-iki részleges napfogyatkozáskor tartottunk itt távcsöves bemutatást, mivel a mûszereket még a kupolában tárolják.

A többi jelenséget (Nap, Hold, változók, Machholz-üstökös, Tempel-üstökös) saját távcsövekkel otthon, vagy tagtársainknál összegyûlve, vagy Pécstõl 8–10 km-re kiutazva figyeltük meg.

 

Zalaegerszeg

(Csizmadia Szilárd beszámolója alapján)

Az MCSE Zalaegerszegi Csoportját egy mindkét fél által elfogadott megállapodás alapján 2005 elejétõl a Vega Csillagászati Egyesület (VCSE) mûködteti.

2005 májusa folyamán átadtuk Kolláth Zoltán MCSE-elnöknek a nálunk több mint másfél évig lévõ 9 cm-es Vixen-távcsövet — a távcsõhasználat lehetõségét ezúttal is szeretnénk megköszönni. A távcsövet sokan használtak bolygózásra és mélyegezésre a 2004. évi nyári táborban, továbbá Bedõ Veronika Banokszentgyörgyön és Pusztaszentlászlón tartott vele mintegy féltucat bemutatást a nagyközönségnek. 2005 tavaszán Zalaegerszegen tartottunk vele bemutatást.

2005-ben az MCSE Zalaegerszegi Csoport neve is mozgósító erõvel bírt, amikor az 1993 óta megszervezett hagyományos Zala megyei Nyári Ifjúsági Csillagászati Tábort megszerveztük a VCSE-vel közösen Zalalövõre. 29-en voltak a táborban.

2005. november 19-én nagysikerû, félig-meddig regionálisnak mondható (Nyugat-dunántúli) összejövetelt tartottuk 30 amatõrcsillagász reszvételével, öt elõadással. Itt több új tagot sikerült toborozni az MCSE-nek.

Ajánljuk...