Tudományos konferencia Konkoly Thege Miklós emlékére

Tudományos konferencia Konkoly Thege Miklós emlékére

Mikor:
2016. május 18, szerda @ 08:00 – 2016. május 20, péntek @ 09:00
2016-05-18T08:00:00+00:00
2016-05-20T09:00:00+00:00
Hol:
Ógyallai Csillagvizsgáló
Komárňanská
947 01 Hurbanovo
Szlovákia
Tudományos konferencia Konkoly Thege Miklós emlékére @ Ógyallai Csillagvizsgáló | Hurbanovo | Szlovákia

Predbežný Program konferencie k výročiam hvezdárne

 

Streda / 18. máj 2016

Wednesday / 18th May 2016

Szerda / 2016. május 18.

 

14:00 – 15:00

Registrácia účastníkov.

Registration of participants.

Regisztráció

 

15:00 – 15:15

Príhovor gen. riaditeľa SÚH Mgr. Mariána Vidovenca.

Speech of Marián Vidovenec – Director General.

Vidovenec Marián a Szlovák központi csillagvizsgáló vezérigazgatójának megnyitó beszéde.

 

Príhovor zástupcu mesta Hurbanovo.

Speech of Representative of Hurbanovo town.

 

15:15 – 15:45

Mgr. Ladislav Druga

Spoločnosť Mikuláša Thege Konkolyho, Hurbanovo – Society of Nicolaus Thege Konkoly, Hurbanovo

Mikuláš Thege Konkoly – úvodná prednáška.

Nicolaus Thege Konkoly – introductory speech.

Konkoly Thege Miklós – bevezető előadás.

 

15:45 – 16:15

Mgr. Marián Vidovenec

Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo – Slovak Central Observatory, Hurbanovo

Prehľadové dejiny hvezdárne v Hurbanove (1871 – 2016).

Historical overview of astronomical observatory in Hurbanovo (1871 – 2016).

A Hurbanovói csillagvizsgáló átfogó történelme (1871 – 2016).

 

16:15 – 16:45

Mgr. Fridrich Valach, PhD.

Ústav vied o Zemi SAV, Oddelenie geomagnetizmu, Hurbanovo – Institute of Earth Sciences SAS, Department of Geomagnetism, Hurbanovo

Geomagnetizmus a geomagnetické observatórium Ógyalla / Stará Ďala / Hurbanovo.

Geomagnetism, and Geomagnetic observatory Ógyalla / Stará Ďala / Hurbanovo.

Földmágneses obszervatórium Ógyallán (Hurbanovo).

 

16:45 – 17:00

Diskusia / prestávka

discussion / coffee break

Vita / Szünet

 

17:00 – 17:30

RNDr. Pavel Šťastný, CSc. – RNDr. Pavel Faško, CSc. – Mgr. Katarína Mikulová, PhD.

Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava – Slovak Hydrometeorological Institute, Bratislava

Hurbanovský teplotný rad – jedinečný zdroj údajov o vývoji klímy v strednej Európe od roku 1871.

Hurbanovo temperature series – A unique source of information about climate trends in Central Europe since 1871.

Egyedülálló adatforrás a klímaváltozásról Közép Európában 1871-től.

 

17:30 – 17:45

Dr. Kornélia Radics – Prof. dr. habil. Zoltán Dunkel, PhD.

Magyar Meteorológiai Társaság, Budapest – Hungarian Meteorological Society, Budapest

A Magyar Meteorológiai és Földmágnességi Intézet Negyedik Igazgatója.

Štvrtý riaditeľ Maďarského meteorologického a geomagnetického inštitútu.

The 4th Director of Hungarian Meteorological and Geomagnetism Institute.

 

17:45 – 18:15

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo – Slovak Central Observatory, Hurbanovo

Astrofyzika od Konkolyho éry po súčasnosť.

Astrophysics from Konkoly till present time.

Konkoly Thege Miklós és az asztrofizika forradalma.

 

18:15 – 20:00

Diskusia / večera / presun do Komárna

Discussion / dinner / transportation to Komárno

Vita / vacsora / vendégek áttszállítása Komárnóba.

 

Štvrtok / 19. máj 2016

Thursday 19th May 2016

Csütörtök / 2016. május 19.

 

9:00 – 12:30

Prehliadka observatórií v Hurbanove.

Guided tour of observatories in Hurbanovo.

Hurbanovói obszervatóriumok megtekintése.

 

13:00 – 14:00

Obed

Lunch

Ebéd

 

14:15 – 14:30

Miriam Nagyová

Základná škola, Námestie Konkolyho-Thege 2, Hurbanovo, Elementary school, Námestie Konkolyho-Thege 2, Hurbanovo

In the footsteps of Konkoly (film), On the life of N. Thege Konkoly (presentation).

Po stopách Konkolyho (film), O živote M. Konkolyho-Thegeho (prezentácia).

Konkoly Thege Miklós élete – film és előadás.

 

14:30 – 15:00

Dr. Tünde Baranyi – Dr. Lajos Győri – Dr. András Ludmány

MTA CsFK, Konkoly Observatory, Debrecen Heliophysical Observatory

Konkoly öröksége a Nap észleléséről (1) – A Debreceni fotohéliográf programja és a Debreceni napfoltok adatbázisa.

Dedičstvo Konkolyho pozorovaní Slnka I – Debrecínsky fotoheliografický program a Debrecínske databázy slnečných škvŕn.

Heritage of Konkoly’s solar observations I, the Debrecen Photoheliograph Program and the Debrecen Sunspot Databases.

 

15:00 – 15:30

Dr. Judit Muraközy – Dr. Tünde Baranyi – Dr. András Ludmány

MTA CsFK, Konkoly Observatory, Debrecen Heliophysical Observatory

Konkoly öröksége a Nap észleléséről (2) – A legújabb kutatási eredmények a fotohéliográf programból Debrecenben és Gyulán és a történelmi rajzok a Napról.

Dedičstvo Konkolyho pozorovaní Slnka II – Najnovšie výsledky výskumu založeného na fotoheliografickom programe v Debrecíne a Gyule a historických kresbách Slnka.

Heritage of Konkoly’s solar observations II – Recent Results Based on the Debrecen-Gyula Photoheliograph Program and historical solar drawings.

 

15:30 – 15:45

Diskusia / prestávka

discussion / coffee break

Vita / Szünet

 

15:45 – 16:15

Dr. Lajos Balázs

Konkoly Thege Miklós csillagászati intézet, MTA, Budapest – Konkoly observatory, HAS, Budapest

Konkoly Thege Miklós és az asztrofizika forradalma.

Mikuláš Thege Konkoly a revolúcia v astrofyzike.

Nicolaus Thege Konkoly, and the revolution of astrophysics.

 

16:15 – 16:45

Dr. Lajos Bartha

Magyar Csillagászati Egyesület – Hungarian Astronomical Society

Konkoly Thege Miklósa a konstruktör, organizátor és kultur politikus.

Mikuláš Thege Konkoly ako konštruktér, organizátor a kultúrny politik.

Nicolaus Thege Konkoly as a constructor, an organizer, and a cultural politician.

 

16:45 – 17:15

RNDr. Ladislav Pastorek

Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo – Slovak Central Observatory, Hurbanovo

Začiatky hurbanovskej hvezdárne a jej prístrojové vybavenie.

The beginnings of astronomical observatory in Hurbanovo and its instrumentation.

Műszerek fejlődése a csillagvizsgálóban Konkoly idejéből.

 

17:15 – 17:45

RNDr. Miroslav Morovics, CSc.

Historický ústav SAV, Oddelenie dejín vied a techniky, Bratislava – Institute for History of SAS, Department of history of sciences and technology, Bratislava

Radó Kövesligethy – spolupracovník Mikuláša Konkoly-Thegeho.

Radó Kövesligethy – Nicolaus Thege Konkoly’s colleague.

Kövesligethy Radó – Konkoly Thege Miklós munkatársa.

 

17:45 – 18:15

Mgr. Mária Gallová

Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika, Brezová pod Bradlom – Society of Milan Rastislav Štefánik, Brezová pod Bradlom

Paralely v živote a osude Mikuláša Thege Konkolyho a Milana Rastislava Štefánika.

Parallels in the life and fate of Nicolaus Thege Konkoly, and Milan Rastislav Štefánik.

Párhuzamok Konkoly Thege Miklós és Milan Rastislav Štefánik életében.

 

18:15 – 20:00

Diskusia / večera / presun do Komárna

Discussion / dinner / transportation to Komárno

Vita / vacsora / vendégek áttszállítása Komárnóba.

 

Piatok / 20. máj 2016

Friday / 20th May 2016

Péntek / 2016. május 20.

 

09:00 – 09:30

RNDr. Zdislav Šíma, CSc.

Astronomický ústav Akademie věd České republiky, Praha – Astronomical Institute of Czech Academy of Sciences, Praha

Bohumil Šternberk – jeho život a práce na Slovensku.

Bohumil Šternberk – his life and work in Slovakia.

Bohumil Šternberk – élete és munkája Szlovákiában.

 

09:30 – 10:00

Renáta Kolivošková

Hvezdáreň a planetárium v Prešove – Observatory and Planetarium of Prešov

Príbeh jedného ďalekohľadu.

The story of one telescope.

Egy távcső története.

 

10:00 – 11:00

Zoltán Orha

Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium, Budapest – Elementary and High school of Mihály Vörösmarty, Budapest

Egy ég alatt (film).

Pod jedným nebom (film).

Under one heaven (film).

 

11:00 – 11:15

Diskusia / prestávka

discussion / break

Vita / Szünet

 

11:15 – 11:30

Attila Mizser

Magyar Csillagászati Egyesület – Hungarian Astronomical Society

Konkoly Thege Miklós nagytagyosi obszervatóriuma.

Observatórium Mikuláša Konkoly Thegeho v Nagytagyosi.

Observatory of Nicolaus Thege Konkoly in Nagytagyos.

 

11:30 – 12:00

Mgr. Stanislav Šišulák, PhD.

Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo – Slovak Central Observatory, Hurbanovo

Zaujímavé knižné tituly vo fonde knižnice a múzea Slovenskej ústrednej hvezdárne.

Remarkable books in the inventory of library and museum of Slovak Central Observatory.

Érdekes könyvkiadások a Szlovák központi csillagvizsgáló könyvtárából és múzeumából.

 

12:00 – 12:30

doc. RNDr. Vladimír Bahýl, CSc.

Hvezdáreň „Júlia“, Zvolenská Slatina – The Observatory „Júlia“, Zvolenská Slatina

Vedecký program hvezdárne „Júlia“ vo Zvolenskej Slatine.

Scientific program of The observatory „Júlia“ in Zvolenská Slatina.

A Zvolenská Slatinai “Júlia” csillagvizsgáló tudományos programja.

 

12:30

Záver konferencie

The end of conference

Konferencia zárása

Ajánljuk...